Apurahat

Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea luonnontieteellistä, teknillistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-alalla. Tässä tarkoituksessa Säätiö voi myöntää avustuksia, apurahoja, tunnustuspalkintoja tai muulla tavoin taloudellisesti tukea tarkoituksensa toteuttamiseen liittyviä toimintoja sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Apuraha voidaan antaa selvästi määrättyyn tarkoitukseen myös useampivuotisena rahallisesti määrätynsuuruisena sitoumuksena.

Painopisteet

Odotamme erityisesti hakemuksia liittyen ilmastonmuutoksen hillintään, energiajärjestelmien päästöjen vähentämiseen, joustavuuteen ja asiakasratkaisuihin, liikenteen uusiin vaihtoehtoihin sekä bio- ja kiertotalouden teemoihin. Rakenteiden uudistaminen kestävän kehityksen mukaisesti, poikkitieteellisyys ja sektorirajat ylittävät ratkaisut ovat niin ikään keskeisiä aiheita.

Vuoden 2022 painopistealueet on esitetty alla. Perehdy niihin ennen kuin täytät hakemuksen.

Painopistealueet 2022

Päätökset apurahoista

Säätiön hallitus tekee päätökset myönnettävistä apurahoista vuosittain kesäkuussa. Päätöksistä ilmoitetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta kesäkuun loppuun mennessä. Tieto kielteisestä päätöksestä annetaan myös sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Puhelimitse apurahan myöntämisestä ei anneta tietoja. Säätiö ei perustele antamiaan apurahapäätöksiä.

Tiedot myönnetyistä apurahansaajista julkaistaan Säätiön kotisivuilla.

Apurahahakemusten aikataulu

Huhtikuu : normaali haku, kaikille apurahatyypeille. Päätökset kesäkuussa, apurahojen maksujen alkaminen elokuussa.
 

Apurahojen seuraava hakuaika on 1. – 22.4.2022 siten että apurahahakemukset on lähetettävä Säätiölle apurahajärjestelmän kautta 22.4.2022 klo 23:59 mennessä.

Miten voi hakea

Apurahaa haetaan Säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Linkki järjestelmään löytyy ylävalikosta.

Apurahalajit

B1. Perustutkintoon liittyvät opinnäytteet

Henkilökohtainen apuraha voidaan myöntää kotimaisessa korkeakoulussa suoritettavaa Säätiön toimialaan kuuluvaan perustutkintoon liittyvää opinnäytetyötä varten. Apurahan suuruus on 4 000 – 8 000 euroa. Apuraha maksetaan kahdessa osassa, ensimmäinen osa valitsemanasi aloitusajankohtana ja toinen osa, kun olet esittänyt Säätiölle todistuksen opinnäytetyön ja ko. tutkinnon hyväksytystä suorittamisesta.

B2. Jatko-opinnot

Henkilökohtainen apuraha voidaan myöntää kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaa Säätiön toimialaan kuuluvaa jatko-opiskelua varten korkeakouluissa perustutkinnon suorittaneille henkilöille, joiden tavoitteena on suorittaa lisensiaatin- tai tohtorintutkinto. Apuraha on tarkoitettu päätoimiseen jatko-opiskeluun. Vuonna 2022 henkilökohtainen apuraha kotimaassa tapahtuvaan opiskeluun on 24 360 euroa/vuosi. Ulkomailla suoritettavan jatko-opiskelun rahoitus voi sisältää myös matka- ja asumiskustannuksia hakemuksessa esitettävän kustannusarvion mukaisesti.

Apuraha myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Lisensiaatin tutkintoon tähtäävälle hakijalle apuraha voidaan myöntää enintään kolmena vuotena ja tohtorin tutkintoon tähtäävälle hakijalle pääsääntöisesti enintään kolmena vuotena; poikkeustapauksissa Säätiön hallitus voi myöntää jatkoa apurahaan vuodeksi kerrallaan.

Jatko-opintojen apuraha maksetaan kerran kuukaudessa 2 030 euron suuruisina erinä 12 kuukauden ajan valitsemastasi aloitusajankohdasta lähtien. Useampivuotisen apurahan uusi maksuvuosi käynnistyy Säätiön hyväksyttyä apurahansaajan selvityksen työn edistymisestä. Jatko-opintoapurahan viimeisen kahden kuukauden erä (4 060 euroa) maksetaan vasta, kun Säätiö on vastaanottanut kirjallisen väli/loppuraportin sekä valvojan allekirjoittaman lausunnon.

Henkilökohtaisen apurahan lisäksi, hakija voi hakea apurahaa myös muiden kulujen kattamiseen (esimerkiksi matkat ja laitteet). Nämä muut kulut maksetaan kertaluonteisena maksueränä.

Jatko-opintoapurahan yhteydessä voidaan hakea myös työn suorittamispaikan ja laitteiston käytettäväksi asettavalle laitokselle maksettavaa yleiskustannusavustusta, jonka suuruus on 20 % myönnetystä henkilökohtaisesta apurahasta. Hakemukseen on liitettävä laitoksen johtajan allekirjoittama suostumus työn suorittamisesta ko. laitoksessa. Yleiskustannusavustus maksetaan suoraan laitoksen tilille yhtenä maksueränä.

Yli 6 kk kestävän B2-apurahan saajalle voidaan myöntää sairauskulu-, tapaturma- ja henkivakuutuksen kattava lisäapuraha. Vakuutusturvaa haetaan oheisella hakemuslomakkeella (alla). Lue myös liitteenä oleva selostus vakuutusturvasta.

Lisäapurahan hakemuslomake ja valtakirja

B3. Muut henkilökohtaiset apurahat

Kertaluonteisen, Säätiön toimialaan kuuluvan opinnäytteeseen liittyvän hankkeen toteuttamiseen tarkoitettu henkilökohtainen apuraha, joka maksetaan kertasuorituksena. Kertaluonteinen, Säätiön toimialaan kuuluva hanke voi olla esimerkiksi tutkimustuloksen julkistamiseen liittyvä konferenssimatka. Apurahan kokoa ei ole tarkkaan rajattu, mutta perusopinnoissa sen tulee olla B1- ja jatko-opinnoissa B2-apurahamääriä pienempi. Sama hakija ei voi hakea yhtä aikaa samaan työhön useampaa kuin yhtä apurahalajia.

EPRG-haku

Väitöskirjaa tekevä tohtori-opiskelija tai valmistunut tohtori voi saada EPRG – Fortum Foundation Fellow – apurahan. EPRG – Fortum Foundation Fellow-apuraha oikeuttaa jatko-opintoihin tai tutkimustyöhön Cambridgen yliopiston Energy Policy Reseach Groupissa. Apurahan suuruus on enintään 30.000 euroa ja se myönnetään enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan. Apurahaa maksetaan erissä kuukausittain. Apurahalla tehtävän työn aiheen pitää soveltua sekä Fortumin ja Nesteen Säätiön että EPRGn painopistealueisiin. Päätöksen mahdollisen apurahan myöntämisestä tekevät Fortumin ja Nesteen Säätiön ehdotuksen pohjalta sekä säätiö että EPRG yhdessä. Lisätietoja osoitteesta: http://www.eprg.group.cam.ac.uk/ EPRG:n vaatimukset löytyvät osoitteesta: http://www.eprg.group.cam.ac.uk/category/for-research-visitors/

Sosiaaliturva

Koska apurahansaaja ei ole työsuhteessa apurahan myöntäjään, apurahat eivät anna työsuhteen tuomaa sosiaaliturvaa. Apurahansaajan on itse huolehdittava eläkemaksuistaan, vakuutuksistaan ym. työsuhteeseen liittyvistä työnantajan velvoitteista apurahakaudella. Apurahat ovat veronalaista tuloa valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän (vuonna 2022 24 475,56 euroa) ylittävältä osalta. MyEL-hakemuksen voi tehdä sähköisesti suoraan netissä osoitteessa www.mela.fi.

Lakisääteiset vakuutusmaksut sisältyvät vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin. Apurahansaajan tulee varata apurahastaan noin 15 % vakuutusmaksuihin ja huolehtia itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta. Vakuutushakemuksen saatuaan Mela määrittelee apurahansaajalle vuosityötulon. Ensisijaisesti perusteena on koko Fortumin ja Nesteen Säätiön myöntämän apurahan määrä.

Apurahan turvin voi myös työskennellä ulkomailla tietyin edellytyksin. Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettu laki muuttuu niin, että MYEL-vakuutetuilla on mahdollisuus pysyä Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piirissä kymmenen vuoden ulkomailla työskentelyn ajan. Ennen ulkomaille lähtöä pitää hakea ETK:lta (www.etk.fi), jos haluaa kuulua Suomen sosiaaliturvaan ulkomaan oleskelun aikana. Mikäli oleskelu tapahtuu EU/ETA-maiden ulkopuolella pitää myös olla yhteydessä Kelaan (www.kela.fi). Jos oleskelet Euroopan alueella, on hyvä hankkia EU-sairausvakuutuskortti, jolla voi saada hoitoa samoilla ehdoilla kuin oleskelumaan kansalaiset. Lisätietoa löytyy Melan sivuilta (www.mela.fi).

Velvoitteet

​Apurahansaaja vakuuttaa, että hänen apuraha-anomuksessaan antamansa tiedot ovat oikeita, eikä hän ole jättänyt mitään haussa kysyttyä tietoa antamatta. Hän sitoutuu toteuttamaan hankkeen hakemuksessa esitetyn mukaisesti sekä noudattamaan Fortumin ja Nesteen Säätiön internet-sivuilla dokumentoituja ohjeita sekä myös ilmoittamaan viipymättä Säätiölle, jos apurahan myöntämisen perusteena olevan työn suoritus keskeytyy pysyvästi tai tilapäisesti yli kuukauden ajaksi. Tällöin apurahojen maksaminen keskeytetään. Mikäli työn keskeytyminen jatkuu yli vuoden, keskeytymisen vuoksi maksamatta jäänyt apurahan osa peruuntuu. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti peruuttaa apurahan maksamatta jääneen osan, jolloin Säätiö pidättää itsellään myös oikeuden periä takaisin perusteetta maksetut apurahat.

Jos käy ilmi, että apurahan myöntämiseen vaikuttavia tietoja on vääristelty, salattu tai apurahaa ei ole täysimääräisesti käytetty hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen tai apurahaselvitystä ei ole tehty määräaikaan mennessä, apurahan myöntäjällä on oikeus periä apuraha takaisin joko osittain tai kokonaisuudessaan.

Apurahansaaja sitoutuu huolehtimaan eläkemaksuistaan, vakuutuksistaan ja muista mahdollisista työsuhteeseen liittyvistä työnantajan velvoitteista apurahakaudella.

Apurahansaaja suostuu, että Fortumin ja Nesteen Säätiö saa julkaista apurahansaajan nimen, myönnetyn summan ja käyttötarkoituksen lehdessään ja verkkosivuillaan sekä sitoutuu vastaamaan Säätiön vaikuttavuuskyselyyn tarvittaessa.

Top